Όροι χρήσης  

 

Προοίμιο

1. Η VETUS HELLAS ΕΠΕ (εφεξής αναφέρεται ως Vetus ή/και «εμείς») λειτουργεί διαδικτυακά μια ιστοσελίδα για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και πώλησης προϊόντων (γενική περιγραφή προϊόντων) (εφεξής αναφερόμενων ως η "Υπηρεσία"), συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, περιεχόμενων, πληροφοριών και στοιχείων (εφεξής αναφερόμενων ως "Περιεχόμενο") που διατίθενται στην ιστοσελίδα αυτή (www.vetus.gr) και σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα δημιουργήθηκε μέσω της Υπηρεσίας (εφεξής αναφερόμενων ως "Ιστοσελίδα") και παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η οποία υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις  (εφεξής αναφερόμενη ως η "Συμφωνία"). 

2. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή εγγραφή σε αυτή, συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της Συμφωνίας και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της Vetus.

3. Η Vetus διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίζει ή να τροποποιεί την Συμφωνία ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ως άνω τροποποίηση ή αναβάθμιση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτής. 

4. Η Vetus ενθαρρύνει τους χρήστες της Ιστοσελίδας να διαβάσουν προσεκτικά τη Συμφωνία και να ελέγχουν το περιεχόμενό των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, αυτό θα σημειώνεται εμφανώς στην αρχική σελίδα. Η πιο πρόσφατη έκδοση της Συμφωνίας, μπορεί να βρεθεί στο http://www.Vetus.gr.


1. Άδεια χρήσης: 

1.1. Δια της παρούσης και, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, χορηγείται δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας. Επιτρέπεται η λήψη και / ή εκτύπωση του Περιεχομένου αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και μη εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση (εφεξής αναφερόμενες ως οι "Επιτρεπόμενες χρήσεις»), εφόσον το Περιεχόμενο δεν είναι τροποποιημένο καθ’ οιονδήποτε τρόπο και όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι σχετικές ενδείξεις δικαιούχων π.χ πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ διατηρούνται ανέπαφα. 

1.2. Συμφωνείται ρητώς το Περιεχόμενο να χρησιμοποιείται νομίμως και μόνο για τις Επιτρεπόμενες χρήσεις. Οιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου δεν επιτρέπεται. Γίνεται αποδεκτό ότι η χρήση της Υπηρεσίας και οι Επιτρεπόμενες χρήσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη του χρήστη αυτής, ότι κάθε υλικό ή/και λήψη δεδομένων που επιτυγχάνεται με την χρήση της Υπηρεσίας και με την μορφή των Eπιτρεπόμενων χρήσεων γίνεται κατά την κρίση του χρήστη και με αποκλειστική ευθύνη αυτού.

1.3. Απαγορεύεται ρητώς να δοθεί άδεια για να ανατυπωθεί ή ηλεκτρονικά, ή με άλλο τρόπο αναπαραχθεί οποιοδήποτε έγγραφο ή τα γραφικά εν όλω ή εν μέρει της Ιστοσελίδας, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν των Επιτρεπόμενων χρήσεων, εκτός αν υφίσταται προηγούμενη έγγραφη συναίνεση από την Vetus ή τον εκάστοτε δικαιούχο (δικαιούχους) των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων. 

1.4. Περαιτέρω, απαγορεύεται ρητώς η πώληση, μεταπώληση, τροποποίηση, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση του πλαισίου ή η δημιουργία παράγωγων έργων αυτού ή άλλως η εκμετάλλευση για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, με εξαίρεση τα κατωτέρω αναφερόμενα για το περιεχόμενο των μελών, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Vetus. 


2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: 

2.1. Η Vetus σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα και δια της προσβάσεως σε αυτή (Ιστοσελίδα) οι χρήστες την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και δεσμεύονται από αυτή.

2.2. Η Vetus εγγυάται για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά σχετικά με την χρήση και διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, ότι αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της Vetus που αφορούν τον ίδιο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα όλων των στοιχείων που παρέχουν οι χρήστες, η Vetus υιοθετεί τις ακόλουθες αρχές εχεμύθειας:

Η Ιστοσελίδα συλλέγει μόνο τα στοιχεία που η Vetus θεωρεί σχετικά και απαραίτητα, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της προς τους χρήστες.
Η Vetus  διατηρεί συστήματα ασφαλείας σχεδιασμένα να αποτρέψουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε στοιχεία των χρηστών από οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού της.
Το προσωπικό της Vetus που έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα στοιχεία των χρηστών υποχρεούται ειδικώς σε εχεμύθεια.

3. Έκταση Ευθύνης της Vetus: 

3.1. Η Vetus δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση του Περιεχομένου. Παρόλο που η Vetus ενημερώνει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να επισημανθεί ότι ορισμένες από τις πληροφορίες μπορεί να είναι ετεροχρονισμένες ή / και μπορεί να περιέχουν λάθη.

3.2. Ειδικότερα η Vetus δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα, εγκυρότητα, ορθότητα ή την επικαιρότητα του περιεχομένου, του λογισμικού, των κειμένων, των γραφικών, των υπερσυνδέσμων (links), ή των επικοινωνιών που παρέχονται από ή δια μέσου της Ιστοσελίδας.

3.3. Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε παιδιά και επομένως οι κηδεμόνες αυτών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τυχόν χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους.


4. Περιορισμός ευθύνης Vetus

4.1. H Ιστοσελίδα υπόκειται στη διαχείριση της Vetus, η οποία εδρεύει στον Πειραιά (Ελλάδα) και προορίζεται καταρχήν για χρήστες, που είναι κάτοικοι Ελλάδος. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο αυτής μπορεί να μην είναι νόμιμη για πρόσωπα που διαμένουν σε χώρες εκτός Ελλάδας. Σε αυτή την περίπτωση, εάν ο χρήστης αποφασίσει την πρόσβαση και χρήσης της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου αυτής ενώ διαμένει εκτός Ελλάδας, το πράττει με δική του ευθύνη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 

4.2. Η Vetus καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

4.3. Σε καμία περίπτωση η Vetus δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από χρήστες ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4.4. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Vetus αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή υπονοούμενες, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται, αυτές οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλόλητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

4.5. Η Vetus δεν εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του διαδικτυακού της τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Vetus δεν εγγυάται ότι ο παρόντας διαδικτυακός τόπος ή οποιοδήποτε άλλος σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών ή/και των πελατών της Vetus, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

4.6. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της Vetus και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο), την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των οποίων έχει ο χρήστης. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επάρκεια του εξοπλισμού του με τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της Vetus.


5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

5.1. Γίνεται αποδεκτό ότι το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός του μέρους που αποστέλλεται από τους χρήστες αυτής, παρέχεται είτε από την Vetus, είτε από δικαιοπαρόχους της, συγγραφείς, προγραμματιστές, προμηθευτές, πωλητές και μέλη της (στο εξής αναφερόμενοι ως "Τρίτοι Πάροχοι") και τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Vetus ή στους Τρίτους Παρόχους. 

5.2. Τα στοιχεία της Ιστοσελίδας προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται ρητώς η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, απομίμηση αυτών ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, «φόρτωση», ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Vetus.

5.3. Όλα τα ονόματα προϊόντων, ονόματα εταιρειών, τα σήματα, τα λογότυπα και τα σύμβολα αυτών δύνανται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας του δικαιώματος χρήσης τους.

 5.4. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τα κείμενα, αρχεία, εικόνες, φωτογραφίες, έργα των δημιουργών ή άλλων υλικών τα οποία ο χρήστης αναρτά στην Ιστοσελίδα, είτε ως οικοδεσπότης ή επισκέπτης (στο εξής αναφερόμενα ως "Περιεχόμενο των Μελών"), η Vetus δεν διεκδικεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μετά την ανάρτηση του Περιεχομένου των Μελών στην Ιστοσελίδα, ο χρήστης θα συνεχίσει να διατηρεί την κυριότητα του εν λόγω περιεχομένου. 

5.5. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το Περιεχόμενο των Μελών, το οποίο είναι ανηρτημένο διαμέσου του λογαριασμού του στην Ιστοσελίδα, και δηλώνει ότι του ανήκει οιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο έχει αναρτηθεί διαμέσου του λογαριασμού του στην Ιστοσελίδα ή άλλως έχει το δικαίωμα να αναρτήσει τέτοιου είδους περιεχόμενο και να χορηγήσει την άδεια που προβλέπεται στο παρόν τμήμα, καθώς και ότι η ανάρτηση του ανωτέρω περιεχομένου από τον χρήστη στην Ιστοσελίδα, δεν παραβιάζει ιδιωτικά δικαιώματα, εκδοτικά δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα, συμβατικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. 

5.6. Ωστόσο, ο δημιουργός έργου και εν γένει κάθε χρήστης που εισάγει ή αναρτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο τμήμα του Περιεχομένου παραχωρεί στην Vetus, άδεια ισχυρή καθ’ όλη τη διάρκεια προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου η Vetus να ασκεί τα δικαιώματα στο έργο, όπως κατωτέρω:

Να αναπαράγει το έργο, να ενσωματώνει το έργο σε ένα ή περισσότερα συλλογικά έργα και να αναπαράγει το έργο ως ενσωματωμένο σε συλλογικά έργα.
Να δημιουργεί και αναπαράγει παράγωγα έργα.
Να διανέμει αντίγραφα ή ηχητικές/οπτικές εγγραφές, να παρουσιάζει στο κοινό και να εκτελεί δημοσίως μέσω ψηφιακής ηχητικής/οπτικής μετάδοσης το έργο, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών ενσωματώσεων σε συλλογικά έργα.
Να διανέμει αντίγραφα ή ηχητικές/οπτικές εγγραφές, να παρουσιάζει στο κοινό και να εκτελεί δημοσίως μέσω ψηφιακής ηχητικής/οπτικής μετάδοσης παράγωγα έργα.
5.7. Αν ο χρήστης πιστεύει ότι το έργο του έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ή διαπιστώσει παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας δικά του ή τρίτων προσώπων οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Vetus είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] είτε με επιστολή στην κατωτέρω διεύθυνση:

VETUS HELLAS ΕΠΕ

Ακτή Μουτσοπούλου 7

185 34 Πειραιάς

Τηλέφωνο: 210 4135531


6. Κανόνες Χρήσης: 

6.1. Η χρήση της Ιστοσελίδας της Vetus πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο της Vetus σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. 

6.2. Ο χρήστης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Vetus.

6.3. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε τοποθέτηση ή μετάδοση spam, αναφορών για τις υπογραφές, αλυσιδωτών επιστολών ή επιστολών σχετιζόμενων με τα συστήματα πυραμίδας. Επίσης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ή η μετάδοση οιασδήποτε διαφήμισης και διαφημιστικού υλικού .

6.4. Η Vetus δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να παρακολουθεί την ορθότητα/ακρίβεια του Περιεχομένου των Μελών στην Ιστοσελίδα και να το τροποποιεί καταλλήλως, ούτε και δύναται να επικυρώσει/επιβεβαιώσει το εν λόγω Περιεχόμενο. 

6.5. Η Vetus ενθαρρύνει τους χρήστες να αναφέρουν οιοδήποτε προσβλητικό ή παράνομο περιεχόμενο, και διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την αναμετάδοσή του, και ή να μετακινήσει οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου των Μελών, το οποίο αναρτάται στην Ιστοσελίδα, ανά πάσα στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, και χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση προς το χρήστη. 

6.6. H Vetus διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

Να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του χρήστη με την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων επικοινωνίας και των ερωτήσεων/απαντήσεων προς τους συνεργάτες της.
Να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους/Προϋποθέσεις Χρήσης και να αποφασίσει σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση συνδρομής χρήστη.
Να αποσύρει συνδιαλέξεις που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
Να διακόψει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε χώρο ή σε όλη την Ιστοσελίδα εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

 

7. Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες (links) και διαφημιστικές ενδείξεις: 

7.1. Η Ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσμους ή διαφημίσεις για ιστοσελίδες που λειτουργούν από άλλα μέρη (εφεξής αναφερομένων ως «Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών»). Οι σύνδεσμοι και οι διαφημίσεις που αφορούν τις Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών προβλέπονται για τη διευκόλυνσή των χρηστών/επισκεπτών και μόνο. 

7.2. Η Vetus δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή διαφημιστικών ενδείξεων. 

7.3. Η Vetus ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων Τρίτων Μερών ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη. 

7.4. Η προβολή των συνδέσμων ή διαφημίσεων για τις Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών στην Ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται για την Vetus οιασδήποτε μορφής έγκριση ή αποδοχή εκ μέρους της των υλικών, προϊόντων ή υπηρεσιών που προβάλλονται στις εν λόγω ιστοσελίδες ή οποιαδήποτε σχέση με τους χειριστές τους. 

7.5. Απαγορεύεται η σύνδεση οποιουδήποτε άλλου διαδικτυακού τόπου προς την Ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Vetus.


8. Χρήση υπηρεσιών Ιστοσελίδας

8.1. Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας γίνεται μόνο κατόπιν αίτησης του χρήστη. Κατά την επίσκεψή του ο χρήστης ενδέχεται να απαιτηθεί να συμπληρώσει φόρμες με προσωπικά δεδομένα στην Ιστοσελίδα προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες της Vetus, όπου συμφωνεί με την αποδοχή της παρούσας ότι θα παρέχει έγκυρες και επαρκείς πληροφορίες για την ορθότητα των οποίων θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ίδιος. Η Vetus δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή λανθασμένες πληροφορίες που προκύψουν, συνέπεια μη έγκυρης παροχής δεδομένων που χορηγήσει ο χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας.

8.2. Διευκρινίζεται ότι η Vetus δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των Πελατών της ή/και των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της. Ως εκ τούτου, τα προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της Vetus προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και της εθνικής νομοθεσίας, σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


9. Αποζημίωση: 

9.1. Ο χρήστης οφείλει να αποζημιώνει, να υπερασπίζεται και να διατηρεί αβλαβή την Vetus, τα στελέχη της, τους διευθυντές της, τους υπαλλήλους της, τους αντιπροσώπους της, τους φορείς παροχής πληροφοριών, τους συνεργάτες της, τους διαφημιστές και τους προμηθευτές (εφεξής αναφερόμενους ως "Τα Μέρη της Vetus»), για όλες τις ζημίες, έξοδα, αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από (α) την παροχή Περιεχομένου των Μελών, ή/και (β) από τη χρήση του Περιεχομένου ή της Ιστοσελίδας ή / και (γ) την παραβίαση των όρων της Συμφωνίας, (συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο ή της καταχρηστικής συμπεριφοράς) από τον χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του.

9.2. Σε περίπτωση ευθύνης της Vetus ή των Μερών της Vetus, η συνολική ευθύνη αυτών, εφόσον διαπιστωθεί, για απώλειες ή ζημίες δεν δύναται να υπερβεί το ύψος της τυχόν καταβληθείσας από το χρήστη αμοιβής για την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. 


10. Δηλώσεις Χρήστη: 

10.1. Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας δηλώνει υπευθύνως ότι είναι άνω των 18 ετών και ότι έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να υπεισέλθει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Συμφωνίας και να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με αυτήν (Συμφωνία). 

10.2. Δηλώνει ρητώς ότι είναι οικονομικά υπεύθυνος για τη χρήση της Ιστοσελίδας από τον ίδιο (καθώς και για τη χρήση του Λογαριασμού του από άλλους, είτε είναι εξουσιοδοτημένοι είτε δεν είναι, συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρήσης από τους ανηλίκους που ζουν μαζί του) και ότι θα συμμορφώνεται με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, όπως αναφέρονται στην Συμφωνία. 


11. Γενικοί όροι : 

11.1. Η Συμφωνία, καθώς και κάθε τροποποίησή της, διέπεται και ερμηνεύεται με βάση το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

11.2. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

11.3. Το παρόν αποτελεί τη συνολική Συμφωνία μεταξύ της Vetus και του χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

11.4. Η εκ μέρους της Vetus μη επιμονή στην εκτέλεση των παραγραφών, όρων, προϋποθέσεων ή διατάξεων της Συμφωνίας δεν μπορεί και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτά ούτε ως παραίτηση από μελλοντική υλοποίηση τους.

11.5. Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκ της παρούσας Συμφωνίας. Η Vetus μπορεί να υποκατασταθεί στα εκ του παρόντος δικαιώματα και υποχρεώσεις της, από οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη.

11.6. Τόσο η Vetus όσο και ο χρήστης δύνανται να επικοινωνούν μεταξύ τους με ηλεκτρονική αλληλογραφία,  ενώ ο χρήστης δύναται να αποστείλει και ταχυδρομική επιστολή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

VETUS HELLAS ΕΠΕ

Ακτή Μουτσοπούλου 7

185 34 Πειραιάς

Τηλέφωνο: 210 4135531

11.7. Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους οι όροι χρήσης και πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου της Vetus, τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία εκφρασμένη ή νοούμενη αντίρρηση, εσφαλμένη εκτίμηση, περιορισμό ή άρνηση.